Användningsvillkor

Välkommen till webbplatsen www.bahco.com (hädanefter kallad ”webbplatsen”) där vi presenterar Bahcos universum och där du kan upptäcka produkter, tjänster, aktiviteter, nyheter och evenemang som rör Bahco.

Om du väljer att använda webbplatsen uppger du automatiskt att du har läst, förstått och accepterat dessa användningsvillkor (hädanefter kallade ”användningsvillkoren”) samt att du godkänner dem utan förbehåll. Om du inte godkänner användningsvillkoren måste du omedelbart sluta att använda

I detta dokument hänvisar ”SNA EUROPE” till utgivaren av webbplatsen. Denna presenteras i det rättsliga meddelandet som finns här.

 1.  Användning av webbplatsen

  Du får endast gå in samt navigera på webbplatsen om detta görs i enlighet med dessa användningsvillkor och tillämpliga lagar. Du får under inga omständigheter:

  • återge eller på något sätt kringgå webbplatsens navigeringsstruktur eller presentation för att på så sätt erhålla material, dokument eller information på ett sätt som inte avsiktligen görs tillgängligt via webbplatsen

  • använda någon programvara, rutiner eller enheter för att förhindra att webbplatsen fungerar som den ska

  • vidta någon åtgärd för att erhålla icke-auktoriserad tillgång till någon del av webbplatsen

  • vidta någon åtgärd som orsakar en orimligt eller oproportionerligt stor belastning eller trafik på webbplatsen eller någon infrastruktur som är kopplad till denna.

 2. Immateriella rättigheter

  Webbplatsen, samt alla immateriella rättigheter som rör dess innehåll (texter, bilder, videor, databaser, ljud, fotografier, sakkunskaper, produkter och produktnamn, affärsnamn, logotyper, varumärken och så vidare) ägs antingen av SNA EUROPE och/eller dess dotterbolag, eller så styrs de av licenser och/eller tillstånd som utfärdats till oss av tredje part.

  Du har endast rätt att använda webbplatsen och dess innehåll i den omfattning som krävs för att kunna konsultera den online och i enlighet med dessa användningsvillkor. Du får ladda ned och skriva ut information om Bahcos produkter och tjänster, inklusive produktkataloger, men endast för personligt bruk. Oavsett vad som nämnt ovan utfärdas ingen licens via dessa villkor och bestämmelser. Följaktligen får du inte återge, göra offentligt tillgänglig, framföra, publicera eller modifiera någon del av webbplatsen eller dess innehåll utan föregående skriftligt tillstånd från SNA EUROPE.

  I de fall där du lämnar ut information och/eller innehåll till SNA EUROPE via webbplatsen, beviljar du SNA EUROPE en icke-exklusiv, ej överförbar licens som gäller över hela världen för att SNA EUROPE ska kunna använda denna så länge de immateriella rättigheterna gäller.

 3. Personuppgifter

  Villkoren för hur vi får behandla personuppgifter som samlas in via webbplatsen förklaras i vår integritetspolicy som finns här. Du får även gärna läsa vår policy gällande webbkakor som finns här.

 4. Hypertextlänkar

  Det kan finnas hypertextlänkar till andra webbplatser på vår webbplats. Dessa styrs av egna användningsvillkor och en egen integritetspolicy. SNA EUROPE gör inga utfästelser och lämnar inga garantier gällande dessa andra webbplatser, deras innehåll eller hur de använder dina personuppgifter. Följaktligen kan SNA EUROPE inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår på grund av att du går till dessa webbplatser, navigerar på dem eller använder dem.

 5. Ansvarsfriskrivning

  Ingenting på webbplatsen ska tolkas som ett förslag till försäljning eller köp. Allt material som finns tillgängligt på webbplatsen tillhandahålls endast i informativt syfte till dig.

  Webbplatsen tillhandahålls till dig i ”i befintligt skick” och ”som den ser ut vid det tillfället” utan några som helst garantier från SNA EUROPE. SNA EUROPE frånsäger sig framförallt allt ansvar vad gäller eventuella felaktigheter eller utelämnanden i informationen som finns på webbplatsen. Dessutom kan SNA EUROPE inte garantera att webbplatsen eller de servrar som ger tillgång till den kommer att fungera utan avbrott.

  SNA EUROPE kan därmed inte hållas ansvarigt för eventuella direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av nedanstående faktorer, utan begränsningar:

  • åtkomst till, navigering på eller användning av webbplatsen, vilket inkluderar dataförlust, datakorruption och datavirus

  • olagliga intrång på eller användning av webbplatsen av tredje part

  SNA EUROPE kan när som helst komma att förbättra eller ändra webbplatsen och dess innehåll utan föregående meddelande.

 6. Ändringar i användningsvillkoren

  SNA EUROPE kan när som helst göra större eller mindre ändringar i dessa användningsvillkor. Du bör därför komma tillbaka till denna sida med jämna mellanrum.

 7. Tillämplig lag och jurisdiktion

  Dessa villkor och bestämmelser styrs av fransk lag. Alla eventuella meningsskiljaktigheter och rättstvister avgöras av vederbörande franska domstolar, om inte någon paragraf anses som ej verkställbar enligt föreskrivna lokala lagar.